BO1 Historic Mono Red Wizards Burn by RezedentGenius – #940 Mythic – July 2020 Season