BO1 Historic Mono Red Burn by RezedentGenius – #247 Mythic – July 2020 Season